حسین اتحادی جمعه 1 مرداد 1395 05:37 ب.ظ نظرات ()

عملگرهای ریاضی و منطقی

+ , - , / , * , ^ , > , < , >= , <= , == , ~= , ~ , || , &&

 

مدیریت m فایل

% , … , %%

 

رسم نمودارهای دو بعدی

plot , fplot , comet , bar , barh, stairs , stem , pie , semilogx , semilogy , loglog , hist , polar

 

رسم نمودارهای سه بعدی

plot3 , meshgrid , mesh , surf , contour , comet3 , contour3 , meshc , clabel , surfl , …

 

متعلقات مربوط به نمودارهای دو بعدی و سه بعدی

xlabel , ylabel , zlabel , title , legend , grid , text , gtext , hold , figure , subplot , zoom , axis , xlim , ylim , clf , cla , close , colorbar , colormap , axes , ginput ,  …

 

انتگرالگیری عددی

trapz , quad , dblquad , triplequad , …

 

حل معادله دیفرانسیل عددی

ode (ode45 , ode23 , …) bvp4c , bvp5c , odeset , …

به ادامه ی مطلب مراجعه کنید

 


حل دستگاه معادله غیرخطی

fsolve , optimset , …

 

پیدا کردن صفر یک تابع

fzero

 

پیدا کردن مینیمم یک تابع در بازه مشخص

fminbnd

 

تعریف تابع ریاضی

function , inline , @ , …

 

تعریف توابع

function , return , nargin , nargout , varargin , varargout , nargchk , nargoutchk , feval , ...

 

دستورات شرطی

if , switch , try-catch

 

حلقه ها

,for , while  break , continue

 

درون یابی و برون یابی

interp1 , interp2 , interp3

 

ساخت انیمیشن و فیلم

drawnow , getframe , movie2avi , …

 

مدیریت workspace

save , load, who , whos , clear

 

ذخیره سازی command window

diary , clc , home , more , ! , echo

 

رسم نمودار با دو محور y

plotyy

 

ساختن فایل کامپایل شده (عدم دسترسی به کد)

pcode

 

ساختن فایل exe

mcc , deploytool

 

اجرای دستورات متغیر متلب

eval

 

عمومی کردن متغیرها

global

 

ورود و خروج متغیر در function

assignin , evalin

 

جعبه ابزار curve fitting

cftool

 

توابع گرافیکی

set , get , gca , gcf , gco , …

 

نگهداری زمان اجرای برنامه

tic-toc , cputime , etime

 

متغیرهای سمبلیک

sym , syms

 

برخی توابع مربوط به متغیرهای سمبلیک

expand , factor , pretty , simplify , simple

 

حل معادله و دستگاه معادلات خطی و غیرخطی سمبولیک

solve

 

حل تحلیلی معادله دیفرانسیل سمبلیک

dsolve

 

انتگرال گیری معین و نامعین سمبلیک

int

 

مشتق گیری سمبلیک

diff

 

رسم نمودارهای سمبولیک

ezplot , ezpplot3 , ezmesh , ezsurf , ezcontour , …

 

دسترسی به راهنمای نرم افزار

demo , help , helpdesk , helpwin , doc , lookfor

 

مدیریت current directory

what , which , cd , delete , dir

 

نحوه نمایش اعداد

format

 

ورودی گرفتن از کاربر

input

 

نمایش خروجی

disp , fprintf , sprintf , …

 

مدیریت متلب

exit , quit , startup

 

توابع منطقی

all , any , exist , logical , is* , find

 

توابع مربوط به بردارها و ماتریس ها

rot90 , fliplr , flipud , repmat , reshape , eye , ones , zeros , size , length , inv , det , diag , : , rand , randn , linspace , logspace , eig , rank , \ , sparse , full , spy , …

 

ماتریس های ویژه

hilb  , magic , pascal , gallery , wilkinson

 

ثابت ها و متغیرهای ویژه

pi , i , j , inf , NaN , eps , realmin , realmax , ans

 

توابع مربوط به زمان و تاریخ

clock , date , calendar , weekday , datenum , datevec , datestr , now

 

توابع ریاضیاتی داخلی

abs , log , log2 , log10 , exp , sqrt , sin , cos , tan , cot , asin , acos , atan , acot , sind , cosd , tand , cotd , asind , acosd , atand , acotd , sinh , cosh , tanh , coth , asinh , acosh , atanh , acoth , sec , csc , secd , cscd , sech , csch , asec , asecd , acsc , acsd , asech , acsch , atan2 , mod , rem , …

 

توابع ویژه ریاضیات

gamma , bessel , sign , erf , …

 

اعداد و توابع مختلط

imag , angle , conj , real , complex

 

گرد کردن اعداد

fix , ceil , floor , round

 

آنالیز داده

cumprod , cumsum , prod , sum , min , max , mean , median , sort , std , diff , fft , …

 

توابع خاص چند جمله ای ها

polyfit , polyval , roots , polyder , conv , deconv , poly , …

 

توابع مربوط به رشته ها

str2num , num2str , str2double  , strcat , strcmp , strcmpi , strncmp , strncmpi , strtok , findstr , strfind , sprintf , str2mat , strvcat , char , strmatch , …

 

توابع مربوط به کارکردن با فایل ها

fclose , fopen , feof , fprintf , fwrite , ftell , fseek , fscanf , fread , dlmread , dlmwrite , textscan , textread , fgets , fgetl , …

توابع مربوط به داده ای سلولی  و ساختاری

cell , cell2mat , celldisp , num2cell , iscell , mat2cell , struct , fieldnames , rmfield