تبلیغات
مهندسی مکانیک و هوافضا - مفهوم ارایه و ماتریس وبردار در متلب ( 2 )
منوی اصلی
مهندسی مکانیک و هوافضا
www.Aeros.ir
 • حسین اتحادی پنجشنبه 19 آذر 1394 05:20 ق.ظ نظرات ()
  sem-mec.sub.ir
  به ادامه ی مطلب مراجعه کنید


  ایجاد ماتریس شبیه آرایه می باشد ولی با این تفاوت که برای جدا کردن سطر ها باید بین اعداد یک سطر سمی کالن ; گذاشت :

  [m[1 2 3 ; 4 5 6 ; 7 8 9<<

  m یک ماتریس 3*3 می باشد.


  مشابه آرایه می توان از روش های دیگری هم ماتریس را تولید کرد :

  m(1,1)=10<<

  m(1,2)=20<<

  m(2,1)=30<<

  m(2,2)=40<<

  با این روش اندیس تک تک سطرها و ستون ها را مشخص کرده و عدد مربوطه را جایگذین می کنیم.


  با استفاده از اندیس های سطر و ستون می توان به اعضای ماتریس دسترسی داشت. در مثال زیر به عضوی که در سطر 2 و ستون 1 ماتریس m قرار دارد دسترسی پیدا می کنیم :

  (m(2,1<<


  کلمه کلیدی nan به معنای تهی بودن و inf به معنی بینهایت می باشد. حال می خواهیم عنصری که در سطر 1 و ستون 1 ماتریس m می باشد را به تهی و عنصری که در سطر 2 و ستون 2 می باشد را بینهایت کنیم :

  m(1,1)=nan<<

  m(2,2)=inf<<


  برای حذف کردن یک سطر یا ستون از ماتریس از دو کوروشه خالی به شکل زیر استفاده می شود. دقت داشته باشید که نمی توان یک عنصر بخصوصی را حذف کرد و فقط می توان آن عنصر را nan یا inf کرد در مثال زیر می خواهیم سطر اول ماتریس m را پاک کنیم :

  []=(:,m(1<<

  گذاشتن کالن : بعد از کاما به این معنی است که می خواهیم همه ستون های سطر 1 حذف شوند. پس اگر همه ستون های سطر 1 حذف شوند یعنی خود سطر 1 حذف شده است.

  در مثال زیر می خواهیم ستون اول ماتریس را حذف کنیم :

  []=(m(:,1<<

  در مثال های بالا می توان هر عددی بجای سطر ها و ستون ها نوشت.


  مثال : ستون 1 تا 5 را بصورت یک در میان ، از ماتریس m که یک ماتریس 5*5 میباشد حذف کنید ؟

  جواب :

  []=(m(:,1:2:5<<


  ورودی اکثر توابع و دستورات MATLAB به جای یک عدد می تواند یک ماتریس باشد. اگر m یک ماتریس باشد در اینصورت دستور زیر به عنوان مثال روی تک تک عناصر اجرا می شود :

  (sqrt(m<<


  در صورتیکه نقطه یا دات . قبل از ضرب ، تقسیم و توان بیاید به این عملگر ها ، عملگر های مولفه ای گویند و آنها عناصر درون ماتریس ها را مولفه به مولفه به هم ضرب ، تقسیم و به توان می رسانند. حال فرض m و n دو ماتریس باشند در مثال زیر اعضای نظیر هم به هم ضرب می شوند توجه داشته باشید که ماتریس ها باید هم بعد باشند :

  m.*n<<


  و برای ضرب و تقسیم معمولی ماتریس ها به ترتیب زیر عمل می کنیم :

  m*n<<

  m/n<<


  به راحتی می توان اعضای نظیر هم را با هم جمع و تفریق کرد :

  m+n<<

  m-n<<


  مثال : عناصر درون ماتریس m را به عدد 2 ضرب کرده و 1 واحد کم کنید ؟

  جواب :

  m*2-1<<


  ترانهاده کردن ماتریس با تک کوتیشن انجام می شود :

  'm<<


  می توان با دادن طول گام مناسب به شرطی که ابعاد ماتریس صحیح باشد ، یک ماتریس بزرگ ساخت :

  [m=[5:5:30 ; 30:5:55<<

  یک ماتریس با 2 سطر و 6 ستون ساختیم.


  اگر بردار b سطری باشد و A یک ماتریس که تعداد اعضای سطر های آن برابر با b باشد ، دستور زیر یک سطر جدید در زیر ماتریس ایجاد کرده و بردار b را به آنجا میافزاید :

  [c=[A;b<<

  برای اینکه بتوان بردار b را به اول ماتریس اضافه کرد در اینصورت در دستور بالا جای b , A را عوض می کنیم.


  اگر بردار b ستونی باشد و A یک ماتریس که تعداد اعضای ستون های آن برابر با b باشد ، دستور زیر یک ستون جدید در سمت راست ماتریس ایجاد کرده و بردار b را به آنجا میافزاید :

  [c=[A,b<<

  برای اینکه بتوان بردار b را به سمت چپ ماتریس اضافه کرد در اینصورت در دستور بالا جای b , A را عوض می کنیم.

  جعبه ابزار اصلی - قسمت دوم

  MATLAB - متلب Array & Vector & Matrix - بردارها و ماتریس ها

   


  ماتریس و بردار های زیر را در نظر می گیریم ، ماتریس n تقریبا خالی می باشد :

  [m=[1 2 nan;3 4 inf;7 8 9

  [a=[4 5 6

  [n=[0 0 1;0 2 0;3 0 0

  [k=[9 8 7;6 5 4;3 2 1


  دستور زیر درایه هایی را که در بردار یا ماتریس ، nan هستند با 1 و سایرین را با 0 نشان می دهد :

  (isnan(m<<


  اگر بعد از اجرای دستور زیر روی یک آرایه یا ماتریس جواب 1 ظاهر شود یعنی آرایه یا ماتریس دارای درایه های کاراکتری یا رشته می باشند ، در غیر اینصورت آرایه یا ماتریس عددی است :

  (ischar(m<<


  نشان می دهد که آیا بردار یا ماتریس تهی است یا نه :

  (isempty(m<<


  مکان هایی که دارای عدد اول هستند را با 1 و سایرین را با 0 نشان می دهد :

  (isprime(k<<


  جمع اعداد درون آرایه یا جمع ستون های ماتریس :

  (sum(m<<


  جمع سطر های ماتریس :

  ('sum(m<<


  حاصلضرب اعداد درون آرایه یا حاصلضرب ستون های ماتریس :

  (prod(m<<

  برای ضرب کردن سطر های ماتریس می توان مثل بالا از آن ترانهاده گرفت و بعد ضرب کرد.


  عناصر قطر اصلی ماتریس :

  (diag(m<<

  اگر a یک آرایه باشد دستور فوق آنرا به یک ماتریس قطری تبدیل می کند.


  ایجاد ماتریس جادویی n*n که جمع سطر و ستون و قطر یکی است :

  (magic(n<<


  ماتریس پاسکال خیام :

  (pascal(n<<


  ماتریس همانی :

  (eye(n<<


  ماتریس m*n که همه درایه های آن 1 می باشد :

  (ones(m,n<<


  ماتریس m*n که همه درایه های آن 0 می باشد :

  (zeros(m,n<<


  تولید یک ماتریس n*n از اعداد تصادفی با توزیع نرمال و واریانس واحد :

  (randn(n<<


  بدست آوردن انحراف معیار از آرایه :

  (std(a<<


  در صورتیکه از عملگر های مقایسه ای برای یک آرایه یا ماتریس به شکل زیر استفاده کنیم ، در جواب ، آرایه یا ماتریسی می دهد که درایه هایش 1 و 0 بوده و مشخص کننده عمل مقایسه انجام شده روی درایه های آرایه یا ماتریس می باشد :

  m>2<<

  اینجا اعدادی را که بزرگتر از 2 هستند را با 1 و سایرین را با 0 مشخص می کند.

  m~=0<<


  دستور زیر مانند عملگر های مقایسه ای بالا 1 و 0 تولید نمی کند و دقیقا اندیس سطر و ستون (i,j) عددی را که در مقایسه قبول شده است را می دهد :

  (i,j]=find(m>2]<<

  اینجا اندیس i و j (سطر و ستون) اعضایی از ماتریس را که بزرگتر از 2 هستند را مشخص می کند.


  تبدیل یک ماتریس تقریبا خالی به ماتریس اسپارس :

  (z=sparse(n<<


  تبدیل ماتریس اسپارس به یک ماتریس تقریبا خالی :

  (full(z<<


  معکوس ماتریس :

  (inv(k<<


  دستور زیر در جواب دو عدد ماتریس به نام های v و d می دهد که ستون های v بردار های ویژه ماتریس k است و قطر اصلی d مقادیر ویژه k می باشد :

  (v,d]=eig(k]<<


  چند جمله ای مشخصه ماتریس :

  (p=poly(k<<


  یافتن ریشه های چند جمله ای مشخصه یا هر چند جمله ای که به شکل برداری است :

  (r=roots(p<<


  اگر r ریشه های یک چند جمله ای باشد ، خود چند جمله ای را می دهد :

  (p=poly(r<<


  بعد یا رنک یا تعداد ستون های مستقل خطی ماتریس :

  (rank(k<<


  دترمینان ماتریس :

  (det(k<<


  ایجاد یک ماتریس پله ای متشابه با k :

  (rref(k<<


  ایعاد یا سایز ماتریس که تعداد سطر و ستون را می دهد :

  (r,c]=size(k]<<


  در زیر چند دستور آورده شده است که برای ماتریس روی ستون ها عمل می کند و در بردار روی اعضای آن عمل می کند .

  کوچکترین عدد در ماتریس یا آرایه :

  (min(k<<

  بزرگترین عدد :

  (max(a<<

  مجموع اعداد در ستون های ماتریس یا آرایه :

  (sum(k<<

  میانگین اعداد :

  (mean(a<<

  میانه اعداد :

  (median(k<<

  جمع انباشتی اعداد :

  (cumsum(a<<

  ضرب انباشتی :

  (cumprod(k<<

  مرتب سازی اعضای ستون های ماتریس یا آرایه :

  (sort(a<<


  دستور زیر در صورتیکه همه اعضا غیر صفر باشند 1 بر می گرداند :

  (all(k<<


  دستور زیر در صورتیکه حداقل یکی از اعضا غیر صفر باشند 1 بر می گرداند :

  (any(a<<


  واژگون کردن سطر های ماتریس :

  (flipud(k<<


  واژگون کردن ستون های ماتریس :

  (fliplr(k<<


  چرخاندن ماتریس به اندازه 90 درجه در خلاف جهت عقربه های ساعت :

  (rot90(k<<


  بخش پایین مثلثی ماتریس را می دهد :

  (tril(k<<


  بخش بالا مثلثی ماتریس را می دهد :

  (triu(k<<


  تجزیه چولسکی ماتریس معین مثبت :

  (chol(k<<


  تعداد عناصر ماتریس :

  (numel(k<<


  مشخص کردن اینکه آیا دو بردار یا ماتریس مانند هم هستند یا نه که 0 یا 1 بر می گرداند :

  (isequal(k,n<<


  عدد وضعیت ماتریس :

  (cond(k<<


  ماتریس را هسنبرگ می کند :

  (hess(k<<


  L1 - نرم :

  (norm(k,1<<


  L2 - نرم یا نرم اقلیدسی :

  (norm(k,2<<


  ∞L - نرم :

  (norm(k,inf<<


  Lp - نرم :

  (norm(k,p<<


  متعامد سازی :

  (orth(k<<


  تجزیه QR ماتریس :

  (q,r]=qr(k]<<


  مجموع عناصر قطر اصلی :

  (trace(k<<


  ماتریس کو واریانس را می دهد :

  (cov(k<<


  ماتریسی را می دهد که ستون هایش پایه ای برای فضای ستونی k باشد :

  (colspace(k<<


  ایجاد ماتریس هیلبرت n*n : ( اینجا n یک عدد است )

  (hilb(n<<


  در صورتیکه بردار یا ماتریس عضو inf یا nan نداشته باشد 1 بر می گرداند و در غیر اینصورت 0 :

  (isfinite(m<<


  فرم جردن ماتریس :

  v : ستون هایش بردار های ویژه می باشند.

  j : ماتریسی قطری است که اعداد قطر ، مقادیر ویژه اند و همان ماتریس قطری جردن می باشد.

  (v,j]=jordan(k]<<


  آخرین ویرایش: پنجشنبه 19 آذر 1394 05:23 ق.ظ
  ارسال دیدگاه
 • دیدگاه ها
  • پنجشنبه 19 مهر 1397 05:29 ب.ظ
   Undeniably believe that that you said. Your favorite reason seemed
   to be on the internet the simplest factor to remember of.
   I say to you, I definitely get irked whilst other people think about worries
   that they plainly don't know about. You controlled to
   hit the nail upon the top and also defined out the whole thing with no need side-effects
   , other people could take a signal. Will likely be back to
   get more. Thanks
  • دوشنبه 16 مهر 1397 09:08 ب.ظ
   I love what you guys are up too. This kind
   of clever work and reporting! Keep up the superb works guys I've incorporated you guys to blogroll.
  • یکشنبه 15 مهر 1397 11:39 ب.ظ
   Nice post. I was checking continuously this blog and I'm impressed!
   Very useful info specially the last part :) I care for such information much.
   I was seeking this particular information for a long time.
   Thank you and best of luck.
  • یکشنبه 15 مهر 1397 06:20 ب.ظ
   bookmarked!!, I like your site!
  • جمعه 13 مهر 1397 05:22 ق.ظ
   Hi there, the whole thing is going nicely here and ofcourse every one is sharing information, that's in fact fine, keep up
   writing.
  • دوشنبه 9 مهر 1397 06:52 ب.ظ

   Kudos, Plenty of data.

   cialis prices cialis 200 dollar savings card cialis efficacit cialis 20 mg we like it safe cheap cialis generic cialis review uk cialis kaufen bankberweisung only now cialis for sale in us buy online cialis 5mg cialis australian price
  • یکشنبه 1 مهر 1397 04:13 ب.ظ

   With thanks, Awesome stuff.
   buy viagra usa canadian pharmacy uk delivery pharmacy canada plus trusted pharmacy canada canada online pharmacies medication canada online pharmacies canadian pharmaceuticals canadian pharmaceuticals for usa sales online drug store discount canadian pharmacies
  • چهارشنبه 28 شهریور 1397 12:19 ب.ظ

   Cheers! Loads of write ups!

   cialis baratos compran uk cialis tablets australia buying cialis in colombia cialis in sconto cialis generico milano cialis from canada cialis pills in singapore we recommend cialis best buy where cheapest cialis cialis 5 mg buy
  • دوشنبه 12 شهریور 1397 04:14 ب.ظ

   You actually revealed that exceptionally well!
   fast cialis online compare prices cialis uk cialis kamagra levitra cialis uk il cialis quanto costa female cialis no prescription cialis 20 mg cost we use it cialis online store non 5 mg cialis generici bulk cialis
  • سه شنبه 23 مرداد 1397 10:04 ق.ظ

   Superb write ups, Thanks a lot.
   canadian pharmacy buy canada viagra where to buy viagra online without prescription buy cheap viagra where to buy generic viagra online buy viagra generic viagra from pharmacy how to get viagra uk can you buy viagra without prescriptions sildenafil viagra
  • دوشنبه 7 خرداد 1397 05:00 ب.ظ

   You stated that wonderfully.
   opinioni cialis generico buy cialis online cheapest sublingual cialis online how to purchase cialis on line cialis venta a domicilio cialis alternative cialis coupons printable cialis kaufen wo cialis sans ordonnance tadalafilo
  • شنبه 22 اردیبهشت 1397 04:10 ق.ظ
   займ кредиты срочно онлайн
   деньги в долг на карту без проверки
   займ на карту онлайн круглосуточно
   взять кредит в интернете на карту
   кредит на карту срочно без отказа 24 часа
   кредит быстро на карту
   кредиты онлайн на банковскую карту
   без отказа в украине
  • چهارشنبه 12 اردیبهشت 1397 03:14 ق.ظ
   I'm impressed, I have to admit. Rarely do I encounter a
   blog that's both educative and interesting, and let me tell you, you have hit the nail
   on the head. The problem is something which too
   few people are speaking intelligently about.

   Now i'm very happy I came across this during my hunt
   for something relating to this.
  • دوشنبه 10 اردیبهشت 1397 03:17 ب.ظ
   DTX-3 - ВЫВОДИТ ПАРАЗИТОВ И ЗАЩИЩАЕТ ОТ
   ПОВТОРНОГО ЗАРАЖЕНИЯ ЗА ОДИН
   КУРС!
  • سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 05:38 ق.ظ

   You've made your point.
   where can i buy viagra without can you actually buy viagra online sildenafil uk pharmacy viagra with prescription online buy viagra at to buy viagra online buy canadian viagra online buy viagra without presc how to order viagra pills buy generic viagra cheap
  • جمعه 17 فروردین 1397 09:17 ب.ظ

   Cheers! Quite a lot of stuff.

   chinese cialis 50 mg cialis tablets for sale prix de cialis viagra cialis levitra cialis 05 cialis 5 mg buy import cialis tarif cialis france legalidad de comprar cialis we recommend cheapest cialis
  • دوشنبه 28 اسفند 1396 12:50 ق.ظ

   Wonderful information. Thanks a lot!
   cialis dosage recommendations cialis patent expiration price cialis per pill free generic cialis cialis 30 day sample cialis generique cialis kaufen wo buy cialis cipla cialis online cialis generico online
  • چهارشنبه 5 مهر 1396 05:44 ق.ظ
   After looking into a handful of the blog posts on your blog,
   I honestly like your way of blogging. I saved it to
   my bookmark webpage list and will be checking back in the near
   future. Take a look at my web site as well and let me know what you think.
  • یکشنبه 3 اردیبهشت 1396 11:12 ق.ظ
   Hi, i think that i saw you visited my website thus i came to “return the favor”.I am attempting
   to find things to enhance my site!I suppose its ok to use a few of your ideas!!
  دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید :

   
  لبخندناراحتچشمک
  نیشخندبغلسوال
  قلبخجالتزبان
  ماچتعجبعصبانی
  عینکشیطانگریه
  خندهقهقههخداحافظ
  سبزقهرهورا
  دستگلتفکر